știri
Untold

Regulament Campanie  „ Împreună la Untold”

SECŢIUNEA 1.

ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOŢIONALE

Campania promoţională Împreună la Untold (denumită în continuare Campania) este organizată de S.C. FORNETTI ROMANIA S.R.L. - persoanaă juridică română, cu sediul social în Com. Satchinez, DC Hodoni-Dudeştii Noi, Km. 5, Nr.384, Judeţul TIMIŞ, având CUI 13872621, atribut fiscal RO înmatriculată la O.R.C. de pe lângă Tribunalul Timiş sub numărul J/35/533/2001, având contul deschis la  Raiffeisen Bank Timişoara, sub numărul RO65 RZBR 0000 0600 1426 9184 RON, telefon: 0256/379901, fax 0256/379800, România, denumită în continuare Organizator, inregistrată la AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE SUPRAVEGHERE A PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL, în baza notificarii nr 35095.

Decizia de derulare a Campaniei conform regulilor din prezentul regulament, (denumit în continuare Regulamentul Oficial), este finală şi obligatorie pentru participanţi. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, prin întocmirea unui act adiţional la prezentul regulament, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare în termen de 24 de ore după anunţul prealabil de prezentare a acestor modificări.

SECŢIUNEA 2.

TEMEIUL LEGAL

Campania este organizată în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor pe piaţă, republicată în Monitorul Oficial nr. 603 din 31.08.2007.

SECŢIUNEA 3.

LOCUL DE DESFĂŞURARE ŞI DURATA CAMPANIEI PROMOŢIONALE

Campania este organizată şi se desfăşoară pe teritoriul României, în perioada 22.06.2016 ora 12.00.00 – 17.07.2016 ora 23.59.59, ora României.

SECŢIUNEA 4.

DREPTUL DE PARTICIPARE

Campania este deschisă participării tuturor persoanelor fizice majore, cu domiciliul/reşedinţa în România, care sunt abonate şi interacţionează pe pagina de Facebook a companiei www.facebook.com/fornettiro şi postează pe profilul personal şi mai apoi pe mail o înregistrare video şi care respectă termenii şi condiţiile prezentului Regulament Oficial, (denumite în continuare Participanţi).

Nu sunt eligibile pentru a participa la Campanie persoanele juridice, întreprinderile familiale, PFA, angajaţii S.C Fornetti România S.R.L..

Participarea la această Campanie implică cunoaşterea şi acceptarea integrală, expresă şi neechivocă a prezentului Regulament Oficial.

SECŢIUNEA 5.

PRODUSELE PARTICIPANTE

Produsele participante sunt reprezentate de înregistrările video pe care participanţii la Campanie le încarcă pe profilul personal de Facebook şi le trimit mai apoi pe email, de luni până duminică.

SECŢIUNEA 6.

MECANISMUL CAMPANIEI PROMOŢIONALE

Pentru a participa la prezenta campanie, participanţii trebuie să respecte următorul mecanism:

 • Să deţină un profil propriu de Facebook
 • Să aibă vârsta de minim 18 ani (împliniţi)
 • Să se filmeze într-un video scurt în care să spună de ce iubitul/iubita merită să participe alături de ea/el la Festivalul Untold.
 • Să pună videoclipul (PUBLIC) pe pagina sa de Facebook, împreună cu hashtagul #ImpreunaLaUntold şi să trimită linkul pe email la adresa concurs@fornetti.ro
 • Mailul trebuie să conţină, pe lângă linkul respectiv, numele real al participantului, numărul de telefon şi CNP-ul.

Participanţii au şansa să câştige bilete la Untold Festival.

O comisie a organizatorului formată din Doris Bociort, Gabriel Voin şi Kelemen Szilard, va analiza înregistrările video primite, urmând ca cel mai creativ şi inventiv, în opinia membrilor comisiei, votat cu majoritate simplă, 51%, să fie recomensat cu 2 bilete la festival. În fiecare zi de luni se va anunţa câştigătorul pe pagina de Facebook Fornetti România, www.facebook.com/fornettiro, prin publicarea numelui de utilizator facebook, asa cum a fost transmis organizatorului, în mail-ul de înregistrare a participării la concurs,  din săptămâna precedentă, iar înregistrarea video va fi postată pe pagina de Facebook Fornetti România.

Prin postarea înregistrărilor video pe pagina Facebook a organizatorului www.facebook.com/fornettiro şi transmiterea mail la adresa concurs@fornetti.ro, participanţii declară implicit că sunt de acord cu publicarea şi folosirea ulterioară a înregistrărilor video de către organizator, precum şi că transmit, cu titlu gratuit, toate drepturile de proprietate materială şi intelectuală, inclusiv dreptul de a le folosi imaginea şi a le face cunoscută identitatea reală, organizatorului.

VALIDAREA ÎNREGISTRĂRILOR

Pentru a putea fi declarate valide, înregistrările prin  mail trebuie să îndeplinească, cumulativ, în mod obligatoriu şi fără echivoc următoarele condiţii:

Video-urile (sau link-ul) să fie postate pe pagina proprie de Facebook şi să fie trimise  prin mail la adresa concurs@fornetti.ro

Înscrierile trebuie să se facă în perioada desfăşurării Campaniei 22.06.2016 ora 12.00.00 – 17.07.2016 ora 23.59.59, ora Romaniei.

 • Mail-ul cu înregistrarea video să fie completat cu următoarele informaţii obligatorii: link cu videoclipul aferent, numele real al participantului, număr de telefon şi CNP-ul.

SECŢIUNEA 7.

PREMIILE CAMPANIEI PROMOTIONALE

Premiile oferite în cadrul prezentei Campanii promoţionale sunt:

-1  premiu /săptămână - reprezentând 2 bilete la Festivalul Untold, în total 750lei/săptămână (+taxe). Participanţilor la Campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli suplimentare, cu excepţia cheltuielilor normale de desfaşurare a Campaniei (costul conexiunii la Internet pentru inscriere). Nu se poate acorda contravaloarea în bani a premiilor câştigate în cadrul prezentei Campanii. Premiile din imaginile folosite pe materialele de promovare a Campaniei sunt cu titlu de prezentare.

Din video-urile primite, se va face o selecţie şi vor fi prezentate în cadrul Festivalului Untold şi postate pe pagina de Facebook Fornetti România şi pe site fornetti.ro. Prin trimiterea acestor video-uri, participanţii acceptă folosirea lor de către Companie si renunta la orice drept de proprietatea asupra acestora, transmitandu-l organizatorului la data inscrierii in concurs.

SECŢIUNEA 8.

TRAGERILE LA SORŢI ŞI DESEMNAREA CÂŞTIGĂTORILOR

 • Premii acordate prin decizia unei comisii din cadrul Fornetti România

Cele 4 premii acordate prin decizia unei comisii din cadrul Fornetti România, constând în 8 bilete la Untold Festival în valoare de  375lei/fiecare(+taxe),  în total 3000 lei/campanie(+taxe), vor fi acordate prin decizia unei comisii din cadrul Fornetti România, la sediul Organizatorului. Biletele câştigate vor putea fi utilizate de către câştigători la ediţia din acest an a Festivalului. În cazul în care, din diferite motive, câştigătorul nu poate ajunge, nu va primi contravaloarea în bani a biletelor.

Fiecare abonat cu un video corect înscris va participa la o singură extragere pentru un singur premiu. Un utilizator facebook va putea înregistra în concurs  o singura înregistrare video, o singură dată, pe perioada Campaniei.

Lista câştigătorilor va fi postată si pe www.fornetti.ro, actualizată periodic.

Săptămânal pe pagina de Facebook a Fornetti Romania se va posta numele câştigătorului săptămânii anterioare şi video-ul.

Comisia aleasă va analiza în ficare zi de luni video-urile înscrise în concurs, la sediul S.C Fornetti România S.R.L., Judeţul Timiş, Satchinez, DC Hodoni – Dudeştii Noi km.5 nr.384. Comisia va fi alcătuită din 3 membri, angajaţi ai S.C. Fornetti România S.R.L, desemnaţi de către directorul general al societaţii.

Numele câştigătorului va fi postat începând cu ora 16:00, în fiecare zi de luni.

În cazul în care niciun participant nu a respectat condiţiile impuse de Regulament, premiul săptămânii respective nu se acordă, se anulează şi nu se reportează. Acest fapt va fi adus la cunoştinţa participanţilor pe pagina de Facebook.

Acordarea premiilor se va face de către comisie, decizia fiind luată din punct de vedere al creativităţii video-urilor.

La tragerea la sorţi participă toate persoanele care îndeplinesc condiţiile de validare.

La tragerea la sorţi se vor desemna câştigătorii premiilor descrise la secţiunea 7 din prezentul regulament, în baza procesului verbal al tragerii la sorţi semnat de toţi membrii comisiei şi de directorul general al societăţii organizatoare.

Decizia comisiei este finală şi irevocabilă

Prin participarea la concurs, participanţii sunt de acord să se conformeze şi să respecte prevederile prezentului regulament.

SECŢIUNEA 9.

ANUNŢAREA, VALIDAREA ŞI ACORDAREA PREMIILOR

Anunţare
Câştigătorii premiilor vor primi un mesaj SMS pe numarul de telefon cu care s-a inscris în concurs de la un reprezentant al Organizatorului pentru a fi informaţi şi în acest mod în legătură cu premiul câştigat.

Validare

Pentru ca un câştigător sa fie declarat valid:

 • Înscrierea şi răspunsul trimis să corespundă intervalului de timp corespunzător premiului

Organizatorul nu va acorda nici o despăgubire în bani sau alte beneficii potenţialilor câştigători care nu respectă sau nu întrunesc întocmai cerinţele Regulamentului.

Acordarea premiilor

Premiile  vor fi înmânate câştigătorilor de către un reprezentant Fornetti. Premiile se vor trimite câştigătorilor până cel târziu în data de 25 iulie 2016. Pentru înmânarea premiilor, câştigătorii vor fi anunţaţi prin SMS cu privire la data, ora şi locul înmânării. În cazul în care câştigătorii nu se prezintă în coordonatele menţionate, câştigătorii respectivi pierd dreptul asupra premiului şi premiul se anulează şi nu se mai înmânează.

Câştigul la acest concurs presupune doar biletul de intrare la Festivalul Untold, fără a acoperi/oferi cazare şi transport.

SECŢIUNEA 10.

ERORI, COMUNICĂRI PUBLICITARE NECORESPUNZĂTOARE

Răspunsurile care nu corespund întrutotul cu cel corect nu vor fi valide şi nu vor putea participa la tragerea la sorţi şi nu vor fi luate în considerare în cadrul Campaniei

Organizatorul nu va acorda premiile pentru răspunsuri aproximative şi înscrieri care nu întrunesc toate condiţiile prevăzute în acest Regulament.

SECŢIUNEA 11.

RESPONSABILITATE

Organizatorul nu îşi asumă responsabilitatea şi nu va fi numit parte în cazurile referitoare la dreptul de proprietate asupra premiilor. Toate litigiile referitoare la dreptul de proprietate a premiilor nu vor influenţa principiul conform căruia Organizatorul Campaniei va acorda premiul persoanei care respectă prevederile acestui Regulament Oficial. Din momentul primirii premiului de către câştigător, Organizatorul este eliberat de orice obligaţie faţă de Participantul câştigător.

În cazul în care Organizatorul constată că un câştigător nu a îndeplinit şi/sau nu a respectat condiţiile stipulate de prezentul Regulament Oficial, Organizatorul îşi rezervă dreptul de a suspenda/anula oricând drepturile şi beneficiile ce revin câştigătorului, fără ca Organizatorul să datoreze vreo despăgubire sau plată respectivului câştigător. În cazul în care Organizatorul constată asemenea situaţii după ce premiul a fost deja acordat, respectivul câştigător va restitui Organizatorului valoarea premiului şi cheltuielile aferente suportate de Organizator în legătură cu aceasta.

Organizatorul nu îşi asumă responsabilitatea pentru:

 • Pierderile, întârzierile sau întreruperile neanunţate ale serviciului de Internet, generate de reţelele de internet sau de oricare alte defecţiuni sau probleme tehnice independente de voinţa Organizatorului;
 • Situaţiile în care numărul de telefon transmis pe mail odata cu înregistrarea în concurs nu poate fi identificat şi ca atare Organizatorul nu va putea contacta participanţii la campanie;
 • Situaţiile în care mai multe persoane revendică aceeasi adresa de utilizator Facebook
 • Eventualele dispute legate de drepturile asupra numerelor de telefon care s-au folosit la intrarea în Campanie pe mail;
 • Situaţiile în care participanţii înscriu pe pagina web un număr de telefon sau adresă de e-mail incorecte şi din aceste cauze câştigătorii nu pot fi contactaţi;

Organizatorul are dreptul de a invalida înregistrările care conţin informatii false ori vădit eronate şi care nu îndeplinesc condiţiile de validare menţionate în prezentul Regulament.

Organizatorul este îndreptăţit să ia toate măsurile necesare în caz de orice tentativă care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii. Încercarea de fraudă va rezulta în descalificarea respectivului utilizator şi implicit acesta nu va mai avea dreptul de a primi premiul şi va fi eliminat din lista de abonaţi Facebook a Organizatorului. În cazul în care sunt identificate persoane care au influenţat sau care au facilitat câştigarea de premii, Organizatorul are dreptul de a cere urmărirea în instanţă a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

SECŢIUNEA 12.

CONFIDENŢIALITATEA DATELOR

S.C Fornetti România S.R.L prelucrează date cu caracter personal, în conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, în calitate de operator date cu caracter personal, înregistrat la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, în baza notificării nr. 35095

Toate datele personale primite în cadrul acestei Campanii devin proprietatea Organizatorului. Datele cu caracter personal colectate în cadrul acestei Campanii nu vor fi dezvăluite către terţi cu excepţia cazurilor în care Organizatorul trebuie să respecte obligaţiile impuse de legislaţia în vigoare. Numele si prenumele câştigătorilor şi premiile câştigate în cadrul Campaniei vor fi publicate conform obligatiilor impuse de Ordonanţa de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, aşa cum a fost ulterior modificată prin Legea nr. 211/2008, pe www.fornetti.ro periodic si pe pagina de Facebook zilnic.

Organizatorul le poate solicita Participanţilor câştigători acordul pentru a utiliza în mod gratuit, în diverse materiale tipărite, audio şi video, numele, prenumele, localitatea de reşedinţă şi imaginea lor. Câştigătorii nu vor fi obligaţi să îşi exprime acest acord, acest lucru ramânând la libera lor alegere. În cazul în care câştigătorii vor dori să îşi exprime acordul în acest sens, acest lucru va fi consemnat printr-o declaraţie scrisă semnată de aceştia, odată cu înmânarea premiului.

Prin simpla participare la Campanie, Participanţii îşi dau acordul expres şi neechivoc ca datele lor personale comunicate Organizatorului să intre în baza de date a acestuia, în vederea validării, atribuirii premiilor şi îndeplinirii obligaţiilor fiscale ale organizatorilor de promoţii.
Organizatorul garantează confidenţialitatea datelor personale ale tuturor Participanţilor. Participantul la Campanie, în calitate de persoana vizată, are, conform Legii 677/2001, urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art. 12), dreptul la acces la date (art.13), dreptul la intervenţie asupra datelor (art. 14), dreptul la opoziţie (art. 15), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17) şi dreptul de a se adresa justiţiei (art. 18).

Participanţii au dreptul de a obţine de la Organizator, la cerere şi în mod gratuit confirmarea faptului că datele care îi privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta şi au de asemenea, dreptul de a se opune în orice moment, din motive intemeiate şi legitime legate de situaţia lor particulară, ca datele care îi vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu exceptia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare. Participanţii au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisă adresată Organizatorului, ştergerea sau actualizarea datelor personale în conformitate cu prevederile Legii 677/2001.În vederea exercitării acestor drepturi, Participantul la Campanie va transmite o cerere scrisă, datată şi semnată catre S.C Fornetti România S.R.L., Judeţul Timiş,Satchinez DC Hodoni – Dudeştii Noi km.5 nr.384  Tel: 0256.379.901 begin_of_the_skype_highlighting   0256.379.901 end_of_the_skype_highlighting, înregistrată la Registrul Comerţului J35/533/2001 Cod Fiscal RO 13872621

SECŢIUNEA 13.

TAXE ŞI IMPOZITE

Organizatorul nu este raspunzător de plata altor taxe sau a altor obligaţii financiare legate de premiile oferite, acestea fiind în sarcina persoanei câştigătoare.

SECŢIUNEA 14.

ÎNCETAREA CAMPANIEI

Prezenta Campanie poate fi întreruptă  în cazul apariţiei unui eveniment ce constituie forţa majoră, inclusiv în cazul imposibilităţii Organizatorului, din motive independente de voinţa sa, de a o continua. De asemenea, daca din motive de oportunitate şi motive financiare, Organizatorul constată ca i s-a îngreunat foarte mult continuarea campaniei, acesta poate în mod unilateral să înceteze derularea ei în termen de 5 zile de la luarea şi comunicarea deciziei.

Forţa Majoră, convenită ca fiind evenimentul imprevizibil şi de neînlăturat, petrecut după intrarea în vigoare a prezentului Regulament Oficial şi care împiedică partea sau părţile să-şi îndeplinească obligaţiile contractuale, exonerează de raspundere partea care o invocă, pe durata de existentă  a cazului de Forţă Majoră, confirmat de Camera de Comerţ şi Industrie a României.

Dacă o situaţie de forţă majoră, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voinţă sa, împiedică sau întârzie total sau parţial executarea Regulamentului Oficial şi continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind îndeplinirea obligaţiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată, În cazul în care invocă forţa majoră, Organizatorul este obligat să comunice existenţa acestuia participanţilor la Campanie, în termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la apariţia cazului de forţă majoră.

SECŢIUNEA 15.

LITIGII

Eventualele litigii apărute între Organizator şi Participanţii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabilă sau în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti competente din România, Timişoara.

Eventualele reclamaţii legate de derularea Campaniei se vor putea trimite pe următoarea adresa: S.C Fornetti România S.R.L., Judeţul Timiş, Satchinez DC Hodoni – Dudeştii Noi km.5 nr.384  Tel: 0256.379.901 begin_of_the_skype_highlighting   0256.379.901  end_of_the_skype_highlighting, în termen de maxim 2 zile de la anuntarea castigatorului zilnic. După această dată Organizatorul nu va mai lua în consideraţie nicio contestaţie.

SECŢIUNEA 16.

REGULAMENTUL OFICIAL

Prin participarea la această Campanie, participanţii sunt de acord să respecte şi să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor şi condiţiilor prezentului Regulament Oficial. Regulamentul de participare/desfăşurare al campaniei promoţionale este disponibil, în mod gratuit, oricărui solicitant printr-o solicitare scrisă catre S.C Fornetti România S.R.L., Judeţul Timiş, Satchinez DC Hodoni – Dudeştii Noi km.5 nr.384  Tel:0256.379.901  , 0256.379.901, la sediul acesteia sau poate fi accesat pe adresa www.fornetti.ro .

Orice modificare a regulilor de participare la Campanie, a modului de desfăşurare a acesteia, a perioadei valabilităţii acesteia, vor fi anunţate public de Organizator cu cel puţin 24 de ore înainte de intrarea în vigoare a modificărilor, anunţul va fi făcut pe adresa de web  www.fornetti.ro

Prezentul Regulament Oficial a fost redactat cu respectarea prevederilor Ordonanţei de Guvern nr.99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, republicată în Monitorul Oficial nr. 603 din 31.08.2007 şi a fost semnat în 3 exemplare originale, astăzi, data autentificării de către Notarul Public.

/static/upload/hirek/ro/regulament.tif

  
Ne adresăm tuturor categoriilor de consumatori cu produse calde, proaspete, apetisante, într-o gamă sortimentală potrivită oricărei exigențe de consum.
Scopul fiecărei afaceri este obținerea de profit, cu riscuri minime. Sistemul de franciză Fornetti permite ca Dvs. să vă extindeţi oferta magazinului existent cu o investiţie mică sau să începeţi o afacere nouă, profitabilă.
Selecționăm cu grijă materia primă și ingrediente de cea mai bună calitate, aliniate la reperele unei alimentații sănătoase.