știri
REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI #CuFornetti în Club Fornetti

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI  #CuFornetti în Club Fornetti

valabil din data de 18.01.2021 până în data de 30.05.2021

SECȚIUNEA I. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE

1. Organizatorul #CuFornetti în Club Fornetti  (denumită în continuare „Campania”) este organizată de către FORNETTI ROMANIA S.R.L. – persoana juridică română, cu sediul social în Com. Satchinez, DC Hodoni-Dudeştii Noi, Km. 5, Nr.384, Judeţul TIMIŞ, având CUI 13872621, atribut fiscal RO înmatriculată la O.R.C. de pe lângă Tribunalul Timiș sub numărul J/35/533/2001, având contul deschis la  Raiffeisen Bank Timişoara, sub numărul RO65RZBR0000060014269184, denumit în continuare ”organizator”.

2. Campania se va derula conform prevederilor prezentului Regulament Oficial (în cele ce urmează „Regulamentul”), fiind obligatoriu pentru toți Participanții. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfășurării Campaniei, având obligația de a anunța publicul în mod oficial, în aceeași manieră în care a fost făcută și informarea inițială. Astfel de modificări vor fi făcute publice cu cel puțin 24 de ore înaintea intrării în vigoare.

SECȚIUNEA II. TEMEIUL LEGAL

1. Campania este organizată în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 99/2000, privind comercializarea produselor și serviciilor pe piață, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu legislația română aplicabilă.

SECȚIUNEA III. LOCUL DE DESFĂȘURARE ȘI DURATA CAMPANIEI PROMOȚIONALE 1. Campania este organizată și desfășurată la nivel național, Tik Tok, YouTube și Instagram

https://www.tiktok.com/@fornetti_romania

https://www.youtube.com/channel/UCT4rVjbVAz_QPj8Qyxi6WKA

https://www.instagram.com/fornetti_romania/

Campania va începe în data de 18.01.2021 ora 10:00 și se încheie în 30.05.2021, ora 23:59.

SECȚIUNEA IV. DREPTUL DE PARTICIPARE

1. Campania este deschisă participării tuturor persoanelor fizice, cu domiciliul/reședința în România, cu vârsta de minim 14 ani (împliniți până la data începerii Campaniei), care respectă termenii și condițiile prezentului Regulament Oficial (denumite în continuare „Participanții”).

2. Participarea la această Campanie implică cunoașterea și acceptarea integrală, expresă și neechivocă a prezentului Regulament.

SECȚIUNEA V. REGULAMENTUL CAMPANIEI 1. Regulamentul este disponibil oricărui solicitant, în mod gratuit, pe întreaga durată a Campaniei, în oricare dintre următoarele modalități:

a. pe site-ul Fornetti România https://www.fornetti.ro/

b. în urma unei solicitări scrise, trimise la sediul Organizatorului, menționat la Secțiunea 1. Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania poate fi mediatizată, în scopul informării publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare și/sau cu rol informativ. Informațiile, pe care astfel de materiale le pot conține, vor fi interpretate și completate în conformitate cu prevederile Regulamentului.

3. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica și/sau completa Regulamentul, precum și dreptul de a suspenda și/sau înceta, și/sau întrerupe desfășurarea Campaniei, cu condiția înștiințării prealabile a Participanților, cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia, fără drept de compensare, cu cel puțin 24 de ore înainte.

4. Organizatorul nu își va asuma nicio responsabilitate cu privire la cunoașterea ori necunoașterea Regulamentului și a modificărilor acestuia, de către Participanți, cât timp acestea au fost puse la dispoziția Participanților.

5. Participanții nu pot solicita continuarea Campaniei și nici repararea unui potențial prejudiciu, produs prin suspendarea regulamentară a Campaniei.

6. Participarea la Campanie implică cunoașterea și acceptarea integrală, expresă și neechivocă a Regulamentului.

SECȚIUNEA VI. CONDIȚIILE DE ÎNSCRIERE ÎN CAMPANIA PUBLICITARĂ

1. Participanții la campanie trebuie să posteze story sau postare pe feed pe pagina proprie de Instagram sau pe contul personal de Tik Tok, să menționeze @fornetti_romania și să folosească #cuFornetti.

2. Pentru ca înscrierea să fie valabilă, în vederea participării la Campanie este necesar ca participanții să îndeplinească în mod cumulativ următoarele condiții:

 a) să aibă drept de participare, b) să îndeplinească condițiile Secțiunii 4 de mai sus, c) să se afle pe teritoriul României d) sa aibă profilul de Instagram sau contul Tik Tok public

3. Înscrierile care nu respectă prevederile prezentului Regulament vor fi invalidate.

4. Fără a afecta prevederile prezentului Regulament, Organizatorul își rezervă dreptul de a verifica situația respectivă, iar în cazul în care sunt constatate neregularități, respectiva înregistrare va fi invalidată.

SECȚIUNEA VII. MECANISMUL DE FUNCȚIONARE A CAMPANIEI

1. Fanii înscriși în Club Fornetti vor primi câte 4 provocări pe lună, timp de 5

luni, în total 20 de provocări.

2. Participanții vor menționa în story-ul sau în postarea de pe Instagram sau Tik Tok pagina Fornetti România @fornetti_romania și #cuFornetti.

3. Participanții participanții la concurs vor trebui să se înscrie cu link sau Screen Shot către creațiile lor pe platforma dedicată: Club Fornetti. https://cufornetti.fornetti.ro/

4. Lunar, Fornetti va alege cele mai creative 10 story-uri sau postări care vor fi premiate cu 20 de sortimente Fornetti mini (500 de grame), fiecare. In total, premiile oferite lunar vor cumula 5 kg de produse Fornetti coapte.

5. Câștigătorii vor fi anunțați prin intermediul unui story pe contul de Instagram al Fornetti și prin mesaj direct către fiecare câștigător în parte.

6. Câștigătorul va furniza datele de livrare în ziua în care a fost anunțat de către Fornetti.

7. Câștigătorii care îndeplinesc cel puțin 10 provocări, pe perioada campaniei , vor avea șansa la marele premiu, un GoPro. Premiul se va extrage prin random.org

SECȚIUNEA VIII. ERORI, COMUNICĂRI PUBLICITARE NECORESPUNZĂTOARE 1. Organizatorul nu va fi responsabil de eventuale erori ce pot interveni la comunicarea datelor personale de către participant.

SECȚIUNEA IX. RĂSPUNDEREA ORGANIZATORULUI

1. În eventualitatea unei dispute asupra validității unei înscrieri în cadrul acestei Campanii, decizia Organizatorului este definitivă.

2. Organizatorul își rezervă dreptul de a exclude definitiv, orice persoană participantă în Campanie care, prin comportamentul fraudulos, afectează bunul mers al Campaniei.

3. Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii. Orice intenție de influențare a rezultatelor Campaniei va avea ca rezultat eliminarea din Campanie. Încercarea de fraudă, precum înscrierea aceleiași persoane folosind conturi de Instagram diferite vor rezulta descalificarea respectivului participant și implicit, acesta nu va mai avea dreptul de a primi produsele.

4. Participanții acceptă cu titlu definitiv toate deciziile adoptate de Organizator, în privința ambasadorilor.

 SECȚIUNEA X. PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 1. Prin înscrierea la Campanie, Participanții sunt de acord cu prevederile Regulamentului și sunt de acord că, în cazul în care vor fi selectați, numele și localitatea de reședință să fie făcute publice și folosite în scopuri publicitare, fără alte obligații sau plăți, de către terțe persoane, implicate în această Campanie.

2. Organizatorul se obligă să respecte prevederile Legii nr. 677/ 2001, privind protecția datelor personale ale Participanților, stocate pe durata Campaniei și ulterior acesteia, ca și prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice, în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 119 (4.5.2016) şi aplicabil de la 25 mai 2018. Ca atare, Organizatorul și Agenția se angajează să păstreze confidențialitatea datelor personale ale Participanților la Campanie și să le utilizeze conform legislației în vigoare.

 3. Câștigătorilor le sunt garantate drepturile prevăzute de Legea 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și în special cele cu privire la: a) dreptul de acces la date potrivit căruia orice persoană vizată are dreptul de a obține de la Organizator, la cerere și în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că, datele care îi privesc sunt sau nu sunt prelucrate de către Organizator; b) dreptul de opoziție potrivit căruia persoana vizată are dreptul de a se opune, în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația sa particulară, ca datele care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare; c) dreptul de intervenție asupra datelor, potrivit căruia orice persoană vizată are dreptul de a obține de la Organizator, la cerere și în mod gratuit: i. după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor incomplete sau inexacte; ii. după caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conforma legii; iii. realizarea notificării către terțe persoane cărora le-au fost dezvăluite datele, a oricărei operațiuni efectuate conform lit. a) sau b), dacă o asemenea notificare nu se dovedește imposibilă sau nu presupune un efort disproporționat față de interesul legitim care ar putea fi lezat.

4. Organizatorul se obligă, de asemenea, să respecte toate prevederile Legii nr. 677/2001, privind protecția datelor personale stocate atât pe durata desfășurării Campaniei, cât și ulterior încheierii acesteia pe o durată nelimitată de timp și ale Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și, dacă este cazul, să notifice către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal orice cu privire la colectările și prelucrările de date cu caracter personal realizate în legătura cu înscrierea și participarea la Campanie.

SECȚIUNEA XI. ÎNCETAREA/ÎNTRERUPEREA CAMPANIEI

1. Campania poate înceta în cazul producerii unui eveniment ce constituie forța majoră sau caz fortuit, în accepțiunea art. 1351 și 1352 din Codul Civil. Campania poate fi suspendată oricând în baza liberei decizii a Organizatorului, cu condiția ca acesta să comunice în prealabil o astfel de situație.

2. Dacă un eveniment de forță majoră, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voința sa, împiedică sau întârzie total sau parțial executarea Regulamentului și continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată, conform art. 1082 și 1083 Codul Civil. În cazul în care invocă forța majoră, Organizatorul este obligat sa comunice existența acestuia participanților la Campanie, în termen de maxim 10 (zece) zile lucrătoare de la apariția cazului de forță majoră.

3. Încetarea campaniei poate avea loc pe fondul situațiilor speciale cauzate de pandemia de coronavirus în orice moment. Organizatorul va anunța cât de repede posibil decizia de încetare.

SECȚIUNEA XII. LITIGII 7 of 1. Eventualele litigii apărute între Organizator și Participanții la Campanie se vor rezolva pe cale amiabilă. În cazul în care orice Participant are de semnalat un incident în legătură cu desfășurarea Campaniei, înainte de orice acțiune în justiție sau procedură contencioasă în fața oricărei autorități publice, acesta se va adresa Organizatorului cu o sesizare/reclamație în acest sens, în formă scrisă. Organizatorul va formula un răspuns scris la sesizarea/reclamația înaintată în termen de 10 (zece) zile lucrătoare de la primirea sesizării/reclamației.

2. În cazul în care soluționarea amiabilă nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente.

3. Eventualele reclamații legate de derularea Campaniei se pot trimite pe adresa Organizatorului în termen de maxim 2 zile de la data încetării Campaniei. După expirarea acestui termen, Organizatorul nu va mai lua în considerare nicio reclamație.

SECȚIUNEA XVI . CLAUZE FINALE

1. Deciziile Organizatorului privind Campania sunt finale și aplicabile tuturor Participanților.

2. Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile pe care le implică organizarea și desfășurarea Campaniei.

  
Ne adresăm tuturor categoriilor de consumatori cu produse calde, proaspete, apetisante, într-o gamă sortimentală potrivită oricărei exigențe de consum.
Scopul fiecărei afaceri este obținerea de profit, cu riscuri minime. Sistemul de franciză Fornetti permite ca Dvs. să vă extindeţi oferta magazinului existent cu o investiţie mică sau să începeţi o afacere nouă, profitabilă.
Selecționăm cu grijă materia primă și ingrediente de cea mai bună calitate, aliniate la reperele unei alimentații sănătoase.