știri
Concurs Fornetti Cooltura

SECŢIUNEA 1.

ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOŢIONALE

Campania promoţională „Fornetti Cooltura” (denumită în continuare Campania) este organizată de S.C. FORNETTI ROMANIA S.R.L. - persoană juridică română, cu sediul social în Com. Satchinez, DC Hodoni-Dudeştii Noi, Km. 5, Nr.384, Judeţul TIMIŞ, având CUI 13872621, atribut fiscal RO înmatriculată la O.R.C. de pe lângă Tribunalul Timiş sub numărul J/35/533/2001, având contul deschis la  Raiffeisen Bank Timişoara, sub numărul RO65 RZBR 0000 0600 1426 9184 RON, telefon: 0256/379901, fax 0256/379800, România, denumită în continuare Organizator, inregistrată la AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE SUPRAVEGHERE A PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL, în baza notificarii nr 35095.

Decizia de derulare a Campaniei conform regulilor din prezentul regulament, (denumit în continuare Regulamentul Oficial), este finală şi obligatorie pentru participanţi. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, prin întocmirea unui act adiţional la prezentul regulament, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare în termen de 24 de ore după anunţul prealabil de prezentare a acestor modificări.

SECŢIUNEA 2. 

TEMEIUL LEGAL

Campania este organizată în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor pe piaţă, republicată în Monitorul Oficial nr. 603 din 31.08.2007.

SECŢIUNEA 3.

LOCUL DE DESFĂŞURARE ŞI DURATA CAMPANIEI PROMOŢIONALE

Campania este organizată şi se desfăşoară pe teritoriul României, în perioada 06.04.2020 ora 10.00.00 – 08.05.2020 ora 09.59.59, ora României.

SECŢIUNEA 4. 

DREPTUL DE PARTICIPARE

Campania este deschisă participării studentilor, cu varsta peste 18 ani,  cu domiciliul/reşedinţa în România, care sunt abonate şi interacţionează pe pagina de Facebook a companiei www.facebook.com/fornettiro şi  înscriu lucrările grafice cu tema "Fornetti20", prin e-mail la pr@fornetti.ro şi care respectă termenii şi condiţiile prezentului Regulament Oficial, (denumite în continuare Participanţi).

Nu sunt eligibile pentru a participa la Campanie persoanele juridice, întreprinderile familiale, PFA, angajaţii S.C Fornetti România S.R.L..

Participarea la această Campanie implică cunoaşterea şi acceptarea integrală, expresă şi neechivocă a prezentului Regulament Oficial.

SECŢIUNEA 5.

PRODUSELE PARTICIPANTE

Produsele participante sunt reprezentate de materialele grafice realizate pe tema "Fornetti20" pe care participanţii la Campanie le vor trimite prin e-mail la adresa pr@fornetti.ro.

SECŢIUNEA 6.

MECANISMUL CAMPANIEI PROMOŢIONALE

Pentru a participa la prezenta campanie, participanţii trebuie să respecte următorul mecanism:

  • Să deţină o adresă de e-mail validă
  • Să aibă vârsta de minim 18 ani (împliniţi)
  • să realizeze un material grafic digital cu tema Fornetti20.
  • Să precizeze facultatea la care sunt studenți (nu trebuie să fie de profil)
  • să dea un Like paginii Fornetti România pentru a putea fii la curent cu noutățile.

Participanţii au şansa să câştige o tabletă grafică marca WACOM, modelul Cintiq 22 Creative Black.

O comisie a organizatorului formată din Doris Bociort (Fornetti Romania), Daniel Lupu şi Detlef Aioanei (Adictive Advertising Agency) va analiza materialele primite, urmând ca alegerea câștigătorului să se realizeze în baza votului celor 3 reprezentanți. Extragerea câștigătorilor (1 câștigător a câte 1 tabletă grafică marca WACOM, modelul Cintiq 22 Creative Black) are loc vineri, 15 mai. Câştigătorul va fi anunțat pe pagina de Facebook Fornetti România, www.facebook.com/fornettiro, cat și prin e-mail.

VALIDAREA PARTICIPĂRII

Pentru a putea fi declarate valide, materialele grafice înscrise la concursul destinat Campaniei trebuie să îndeplinească, cumulativ, în mod obligatoriu şi fără echivoc următoarele condiţii:

Să reprezinte un material grafic digital (vizual) original.

Materialele trebuie înscrise în perioada desfăşurării Campaniei 06.04.2020 ora 10.00.00 – 08.05.2020 ora 09.59.59

SECŢIUNEA 7. 

PREMIILE CAMPANIEI PROMOTIONALE

Premiile oferite în cadrul prezentei Campanii promoţionale sunt:

-1 tabletă grafică marca WACOM, modelul Cintiq 22 Creative Black, în valoare de 4399 lei. Participanţilor la Campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli suplimentare, cu excepţia cheltuielilor normale de desfaşurare a Campaniei (costul conexiunii la Internet pentru inscriere). Nu se poate acorda contravaloarea în bani a premiilor câştigate în cadrul prezentei Campanii. Premiile din imaginile folosite pe materialele de promovare a Campaniei sunt cu titlu de prezentare. Premiul este oferit de SeC ADICTIVE ADVERTISING AGENCY SRL.

SECŢIUNEA 8. 

TRAGERILE LA SORŢI ŞI DESEMNAREA CÂŞTIGĂTORILOR

  • Premii acordate cu votului celor 3 reprezentanți Fornetti Romania si Adictive Advertising Agency

Premiul acordat prin votul reprezentanților campaniei, supravegheat de o comisie din cadrul Fornetti România, constând în 1 tabletă grafică WACOM Cintiq 22 Creative Black în valoare de  4399lei, va fi acordat printr-o deliberare a celor 3 jurați, sub atenta supraveghere a unei comisii din cadrul Fornetti România, la sediul Organizatorului.

Fiecare participant cu un material grafic digital corect înscris va participa la o singură extragere pentru un singur premiu. Un participant va putea înregistra în concurs  un singur material grafic, o singură dată pe perioada Campaniei.

Lista câştigătorilor va fi postată si pe www.fornetti.ro.

Câștigătorul va fi anunțat pe pagina de Facebook a Fornetti România, www.facebook.com/fornettiro, prin publicarea numelui şi a materialului înscris, în data de 15 mai 2020, ora 17:00.

Fornetti România și Adictive Advertising Agency pot face publice, pe paginile de Facebook/Instagram, imaginile înscrise în concurs, după  și în timpul desfășurării acestei campanii.

În cazul în care niciun participant nu a respectat condiţiile impuse de Regulament, premiul nu se acordă, se anulează şi nu se reportează. Acest fapt va fi adus la cunoştinţa participanţilor pe pagina de Facebook.

La jurizare participă toate persoanele care îndeplinesc condiţiile de validare.

La jurizare se va desemna câştigătorul premiului descris la secţiunea 7 din prezentul regulament, în baza procesului verbal al jurizării semnat de toţi membrii comisiei şi de directorul general al societăţii organizatoare.

Decizia comisiei, luată cu ajutorul jurizării, este finală şi irevocabilă

Prin participarea la concurs, participanţii sunt de acord să se conformeze şi să respecte prevederile prezentului regulament.Totodată imaginile trimise la adresa comunicată pot fi folosite de Fornetti România și Adictive Advertising Agency pe o durată nelimitată, în orice scop.

SECŢIUNEA 9.

ANUNŢAREA, VALIDAREA ŞI ACORDAREA PREMIILOR

Anunţare
Câștigătorul va fi anunțaț pe pagina oficială de Facebook Fornetti România, cât şi prin e-mail . Câştigatorul va fi contactat, pe e-mail-ul cu care s-a înscris în concurs, de către un reprezentant al companiei Fornetti România. Dacă în decurs de 48 de ore nu poate fi contactat, acesta pierde premiul. El trebuie să ofere un număr de telefon la care să poate fi contactat pentru a stabili livrarea premiului.

Validare

Pentru ca un câştigător sa fie declarat valid:

  • Înscrierea şi răspunsul trimis să corespundă intervalului de timp corespunzător premiului

Organizatorul nu va acorda nici o despăgubire în bani sau alte beneficii potenţialilor câştigători care nu respectă sau nu întrunesc întocmai cerinţele Regulamentului.

Acordarea premiilor

Premiul va fi înmânat de către un reprezentant Fornetti România, în oricare din oraşele din România unde exista magazin Fornetti, pe bază de proces verbal. Premiul poate fi înmânat începând cu data de 22 mai. În cazul în care câştigătorul nu se prezintă în coordonatele menţionate, câştigătorul respectiv pierde dreptul asupra premiului şi premiul se anulează şi nu se mai înmânează.

Câştigul la acest concurs presupune doar tableta grafică.

SECŢIUNEA 10. 

ERORI, COMUNICĂRI PUBLICITARE NECORESPUNZĂTOARE

Înscrierile care nu corespund întrutotul cu cele corecte nu vor fi valide şi nu vor putea participa la jurizare şi nu vor fi luate în considerare în cadrul Campaniei

Organizatorul nu va acorda premiul pentru participãri aproximative şi înscrieri care nu întrunesc toate condiţiile prevăzute în acest Regulament.

SECŢIUNEA 11. 

RESPONSABILITATE

Organizatorul nu îşi asumă responsabilitatea şi nu va fi numit parte în cazurile referitoare la dreptul de proprietate asupra premiilor. Toate litigiile referitoare la dreptul de proprietate a premiilor nu vor influenţa principiul conform căruia Organizatorul Campaniei va acorda premiul persoanei care respectă prevederile acestui Regulament Oficial. Din momentul primirii premiului de către câştigător, Organizatorul este eliberat de orice obligaţie faţă de Participantul câştigător.

În cazul în care Organizatorul constată că un câştigător nu a îndeplinit şi/sau nu a respectat condiţiile stipulate de prezentul Regulament Oficial, Organizatorul îşi rezervă dreptul de a suspenda/anula oricând drepturile şi beneficiile ce revin câştigătorului, fără ca Organizatorul să datoreze vreo despăgubire sau plată respectivului câştigător. În cazul în care Organizatorul constată asemenea situaţii după ce premiul a fost deja acordat, respectivul câştigător va restitui Organizatorului valoarea premiului şi cheltuielile aferente suportate de Organizator în legătură cu aceasta.

Organizatorul nu îşi asumă responsabilitatea pentru:

  • Pierderile, întârzierile sau întreruperile neanunţate ale serviciului de Internet, generate de reţelele de internet sau de oricare alte defecţiuni sau probleme tehnice independente de voinţa Organizatorului;
  • Situaţiile în care mai multe persoane revendică aceeasi adresa de e-mail.

Organizatorul are dreptul de a invalida înregistrările care conţin informatii false ori vădit eronate şi care nu îndeplinesc condiţiile de validare menţionate în prezentul Regulament.

Organizatorul este îndreptăţit să ia toate măsurile necesare în caz de orice tentativă care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii. Încercarea de fraudă va rezulta în descalificarea respectivului utilizator şi implicit acesta nu va mai avea dreptul de a primi premiul şi va fi eliminat din lista de abonaţi Facebook a Organizatorului. În cazul în care sunt identificate persoane care au influenţat sau care au facilitat câştigarea de premii, Organizatorul are dreptul de a cere urmărirea în instanţă a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

SECŢIUNEA 12. 

CONFIDENŢIALITATEA DATELOR

S.C Fornetti România S.R.L prelucrează date cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Regulamentului UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, în calitate de operator date cu caracter personal.

Toate datele personale primite în cadrul acestei Campanii devin proprietatea Organizatorului. Datele cu caracter personal colectate în cadrul acestei Campanii nu vor fi dezvăluite către terţi cu excepţia cazurilor în care Organizatorul trebuie să respecte obligaţiile impuse de legislaţia în vigoare. Numele si prenumele câştigătorilor şi premiile câştigate în cadrul Campaniei vor fi publicate conform obligatiilor impuse de Ordonanţa de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, aşa cum a fost ulterior modificată prin Legea nr. 211/2008, pe www.fornetti.ro periodic si pe pagina de Facebook zilnic.

Organizatorul le poate solicita Participanţilor câştigători acordul pentru a utiliza în mod gratuit, în diverse materiale tipărite, audio şi video, numele, prenumele, localitatea de reşedinţă şi imaginea lor. Câştigătorii nu vor fi obligaţi să îşi exprime acest acord, acest lucru ramânând la libera lor alegere. În cazul în care câştigătorii vor dori să îşi exprime acordul în acest sens, acest lucru va fi consemnat printr-o declaraţie scrisă semnată de aceştia, odată cu înmânarea premiului.

Prin simpla participare la Campanie, Participanţii îşi dau acordul expres şi neechivoc ca datele lor personale comunicate Organizatorului să intre în baza de date a acestuia, în vederea validării, atribuirii premiilor şi îndeplinirii obligaţiilor fiscale ale organizatorilor de promoţii.
Organizatorul garantează confidenţialitatea datelor personale ale tuturor Participanţilor. Participantul la Campanie, în calitate de persoana vizată, are, Regulamentului UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, urmatoarele drepturi: dreptul de acces, dreptul la rectificarea, ștergerea datelor cu caracter personal, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul de a fi informat cu privire la rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal sau cu privire la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor cu caracter personal și dreptul la opoziție și la procesul decizional individualizat automatizat cât și faptul că aceste drepturi pot fi exercitate, în mod gratuit, prin transmiterea unei solicitări scrise în acest sens către adresa celeilalte Părți indicată corespunzător in Secțiunea 1 a prezentului Regulament.

Participanţii au dreptul de a obţine de la Organizator, la cerere şi în mod gratuit confirmarea faptului că datele care îi privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta şi au de asemenea, dreptul de a se opune în orice moment, din motive intemeiate şi legitime legate de situaţia lor particulară, ca datele care îi vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu exceptia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare. Participanţii au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisă adresată Organizatorului, ştergerea sau actualizarea datelor personale în conformitate cu prevederile Regulamentului UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.În vederea exercitării acestor drepturi, Participantul la Campanie va transmite o cerere scrisă, datată şi semnată catre S.C Fornetti România S.R.L., Judeţul Timiş,Satchinez DC Hodoni – Dudeştii Noi km.5 nr.384  Tel: 0256.379.901 înregistrată la Registrul Comerţului J35/533/2001 Cod Fiscal RO 13872621

SECŢIUNEA 13.

TAXE ŞI IMPOZITE

Organizatorul nu este raspunzător de plata altor taxe sau a altor obligaţii financiare legate de premiile oferite, acestea fiind în sarcina persoanei câştigătoare.

SECŢIUNEA 14. 

ÎNCETAREA CAMPANIEI

Prezenta Campanie poate fi întreruptă  în cazul apariţiei unui eveniment ce constituie forţa majoră, inclusiv în cazul imposibilităţii Organizatorului, din motive independente de voinţa sa, de a o continua. De asemenea, daca din motive de oportunitate şi motive financiare, Organizatorul constată ca i s-a îngreunat foarte mult continuarea campaniei, acesta poate în mod unilateral să înceteze derularea ei în termen de 5 zile de la luarea şi comunicarea deciziei.

Forţa Majoră, convenită ca fiind evenimentul imprevizibil şi de neînlăturat, petrecut după intrarea în vigoare a prezentului Regulament Oficial şi care împiedică partea sau părţile să-şi îndeplinească obligaţiile contractuale, exonerează de raspundere partea care o invocă, pe durata de existentă  a cazului de Forţă Majoră, confirmat de Camera de Comerţ şi Industrie a României.

Dacă o situaţie de forţă majoră, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voinţă sa, împiedică sau întârzie total sau parţial executarea Regulamentului Oficial şi continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind îndeplinirea obligaţiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată, În cazul în care invocă forţa majoră, Organizatorul este obligat să comunice existenţa acestuia participanţilor la Campanie, în termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la apariţia cazului de forţă majoră.

SECŢIUNEA 15. 

LITIGII

Eventualele litigii apărute între Organizator şi Participanţii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabilă sau în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti competente din România, Timişoara.

Eventualele reclamaţii legate de derularea Campaniei se vor putea trimite pe următoarea adresa: S.C Fornetti România S.R.L., Judeţul Timiş, Satchinez DC Hodoni – Dudeştii Noi km.5 nr.384  Tel: 0256.379.901 begin_of_the_skype_highlighting   0256.379.901  end_of_the_skype_highlighting, în termen de maxim 2 zile de la anuntarea castigatorului zilnic. După această dată Organizatorul nu va mai lua în consideraţie nicio contestaţie.

SECŢIUNEA 16. 

REGULAMENTUL OFICIAL

Prin participarea la această Campanie, participanţii sunt de acord să respecte şi să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor şi condiţiilor prezentului Regulament Oficial. Regulamentul de participare/desfăşurare al campaniei promoţionale este disponibil, în mod gratuit, oricărui solicitant printr-o solicitare scrisă catre S.C Fornetti România S.R.L., Judeţul Timiş, Satchinez DC Hodoni – Dudeştii Noi km.5 nr.384  Tel:0256.379.901  begin_of_the_skype_highlighting 0256.379.901, la sediul acesteia sau poate fi accesat pe adresa www.fornetti.ro .

Orice modificare a regulilor de participare la Campanie, a modului de desfăşurare a acesteia, a perioadei valabilităţii acesteia, vor fi anunţate public de Organizator cu cel puţin 24 de ore înainte de intrarea în vigoare a modificărilor, anunţul va fi făcut pe adresa de web  www.fornetti.ro

Prezentul Regulament Oficial a fost redactat cu respectarea prevederilor Ordonanţei de Guvern nr.99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, republicată în Monitorul Oficial nr. 603 din 31.08.2007 şi a fost semnat în 2 exemplare originale, astăzi, data autentificării de către Notarul Public.

  
Ne adresăm tuturor categoriilor de consumatori cu produse calde, proaspete, apetisante, într-o gamă sortimentală potrivită oricărei exigențe de consum.
Scopul fiecărei afaceri este obținerea de profit, cu riscuri minime. Sistemul de franciză Fornetti permite ca Dvs. să vă extindeţi oferta magazinului existent cu o investiţie mică sau să începeţi o afacere nouă, profitabilă.
Selecționăm cu grijă materia primă și ingrediente de cea mai bună calitate, aliniate la reperele unei alimentații sănătoase.